Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków
Komendant Powiatowy Policji w Piszu przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00.

Skargę lub wniosek można złożyć osobiście do protokołu

u specjalisty Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych Skarg i Wniosków KPP w  Piszu

        od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7.30 do 15.30.

 

           Komendant Komisariatu Policji w Białej Piskiej

                  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

oraz raz w tygodniu po godzinach urzędowania, tj. w poniedziałek w godz. 15.30-16.30.

 

Komendant Komisariatu Policji w Orzyszu

                  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

oraz raz w tygodniu po godzinach urzędowania, tj. w poniedziałek w godz. 15.30-17.30.

 

Komendant Komisariatu Policji w Rucianem Nidzie

                  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

oraz raz w tygodniu po godzinach urzędowania, tj. w poniedziałek w godz. 15.30-16.30.

 

Skargę można też przesłać pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji

w Piszu

ul. Armii Krajowej 1

12-200 Pisz

faksem na numer 47 73 542 15

na adres e-mail: www.komendant@pisz.ol.policja.gov.pl

 

Skarga powinna zawierać:

- imię i nazwisko skarżącego,

- adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer mieszkania)

- dokładny opis zdarzenia

 

Skargi na działalność Policji można również kierować bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)


ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Pod numerem telefonu 47 731 4444  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie funkcjonuje

Wojewódzka Informacja Policyjna


w zakresie:

- nieprawidłowości w działaniach policjantów, niewłaściwego zachowania lub załatwienia sprawy, a także naruszeń prawa w tym przestępstw dokonywanych przez policjantów lub pracowników Policji


- nieskutecznego udzielenia pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie i nie została obsłużona w czasie 10-ciu minut


- zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i  punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach


- osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji,


- udzielenia porad z zakresu sposobu załatwienia spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych

 

U W A G A  !

Komendant Powiatowy Policji w Piszu jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Piszu

oraz jednostek podległych zgodnie z art. 228 kpa

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.; Nr 5; poz. 46) – skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.


 

Powrót na górę strony